Navigation

اعتصاب کارگران فلزکار و ممنوعیت حکومت

روز ۲۹ ژانویه، هزاران نفر از کارگران فلزکار اعتصاب خود را علیه اتحادیۀ کارفرمایان MESS (اتحادیۀ صنعتگران فلزکار) آغاز نمودند. این اعتصاب را «اتحادیۀ کارگران متحد فلزکار» (Birleşik Metal-İş ) سازماندهی کرد که شاخۀ وابستۀ DİSK (کنفدراسیون اتحادیه های کارگران انقلابی) محسوب می شود و ۲۲ کارخانه در سرتاسر ترکیه را دربرگرفت. Birleşik Metal-İş همراه با Türk Metal (وابسته به Türk-İş) و Çelik-İş (وابسته به Hak-İş) یکی از سه اتحادیۀ رسمی در صنعت فلز است که برای چانه زنی جمعی به رسمیت شناخته می شود.

زمانی که اعتصاب در روز دوم خود بود، حکومت جلو آمد و فرمانی را برای «تعلیق» اعتصب برای ۶۰ روز صادر نمود. دلیل این اقدام «به مخاطره افتادن امنیت ملی» عنوان شده است. عنوان «تعلیق»، در واقع واژۀ قانونی مؤدبانه ای است که اغلب از سوی حکومت های بورژوایی ترکیه برای ممنوع نمودن هر اعتصاب مهمی که آن را تهدیدی پیش روی خود ببینند، مورد استفاده قرار می گیرد. این فرمان به معنای حذف حق اعتصاب تا سر حد تقریباً سرکوب است. این حرکت حکومت، علامت نیرومندی است که نشان می دهد حکومت پتانسیل عظیمی را که اعتصاب در ایجاد چنین فضای مساعدی برای مبارزۀ طبقۀ کارگر در مقیاس بزرگ¬تر داشت، دیده است.

اکنون رسماً قرار است «هیئت عالی داوری» با اعتصاب برخورد کند. طبق روال رسمی، کارگران باید تصمیم داور را در پایان مهلت ۶۰ روزه بپذیرند که این نشان می دهد به هیچ وجه تعلیقی در کار نیست. در سطحی قانونی، کارگران هیچ انتخابی ندارند به جز تن دادن به رأی و تصمیم داور.

کارگران در صفوف اعتراضی، خبر «تعلیق» را با انفجاری از خشم شنیدند. آن ها جنگ علیه حکومت را اعلام کردند. و نمی خواستند که صفوف اعتراض را ترک کنند و برای آغاز کار به کارخانه های خود باز گردند. مقامات اتحادیه نشستی ضروری برگزار کردند تا دربارۀ اقدامات مقتضی تصمیم بگیرند. کارگران در کلیۀ صفوف اعتراضی در سرتاسر کشور در جوّی به شدت هیجانی قرار داشتند، و انتظار تصمیم اتحادیه را می کشیدند. اکثر کارگران توافق داشتند که فرمان حکومت را نادیده بگیرند و اعتصاب را با هر پیامدی که به دنبال داشته باشد به انجام رسانند. برخی کارگران اعتصابی و کارخانه ها خواهان اشغال کارخانجات خود شدند و از اتحادیه خواستند که در این جهت تصمیم بگیرد.

اتحادیه بیانیه ای را در پایان نشست اضطراری که طی آن رمان حکومت محکوم گردید، صادر نمودند. در این بیانیه، اعلام شد که اتحادیه مبارزه را رها نکرده و در قالب سایر اشکال مبارزه مانند کند کاری، اعتراضات عهمومی، راهپیمایی ها و غیره ادامه خواهد داد. نمایندگان اتحادیه نشیت هایی را با کارگران برگزار کردند تا آن ها را قانع را به بازگشت به کار نمایند. با این وجود کارگران از این به اصطلاح «تعلیق» بسیار خشمگین بودند. آن ها مشتاق هستند که بمارزه را به اشکال مختلف، به همان صوت که اتحادیه تصمیم گرفت، ادامه دهند. از نظر قانونی نیز اتحادیه از شورای دولت برای افسخ حکم ممنوعیت اعتصاب درخواست نمودند.

این اعتصاب به راستی پتانسیلی عظیم برای روشن کردن جرقه های یک جنبش اجتماعی بزرگ تر را داشت. هوای تازه ای برای محافل کارگری ایجاد کرد. کارگران در نواحی صنعتی نظیر «گبزه» به دقت در جریان اخبار اعتصاب کارگران فلزکار بودند. و حتی پیش از آغاز اعتصاب، این امر برخی از کارفرمایان را به وحشت انداخت، به طوری که مجبور بودند عقب نشینی کنند و بگذارند که خود اتحادیۀ کارفرمایان (MESS) قراردادهای مستقلی را با اتحادیه امضا نماید.

این اعتصاب با شور و شوق عظیم و تازه آغاز شد، و امیدبخش سایر بخش های کارگران نیز بود. این اعتصاب با راهپیمایی های بزرگی در شهرک های صنعتی با مشارکت بسیاری از سازمان های کارگری و احزاب و گروه های سیاسی چپ، از جمله «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» (UİD-DER) شروع شد. هزاران نفر از کارگران در مقابل کارخانه ها تجمع کردند که با سخنرانی های پرشور و مصمم و فریاد شعارها همراه بود. آن ها با اشاره به سنت گذشتۀ اتحادیۀ DİSK گفتند: «ما MESS را به زانو درخواهیم آورد، درست همان طور که در گذشته چنین کردیم».

صفوف اعتراضی در اطراف چادرهای اعتصاب که در مقابل تمامی کارخانه دایر شده بود، شکل گرفت. کارگران سایر صنایع، اتحادیه ها، سازمان های کارگری و مردم از نواحی مجاور، از صفوف اعتراضی دیدن کردند و حمایت خود را برای اعتصاب اعلام داشتند.

علت بلاواسطه و مستقیم اعتصاب، تحمیل قرارداد سه ساله به جای قرارداد معمول دوساله به کارگران از سوی اتحادیۀ MESS بود. این اقدام از سوی سایر اتحادیه های کارگری در صنعت فلز، یعنی Türk Metal و Çelik-İş و با وجود نارضایتی کارگران، پذیرفته شد. اتحادیۀ کارفرمایی «صنعتگران فلزکار» خواهان تضمین حقوق پرداختی ثابت و پایین برای کارگران در طول سال های آتی بودند. از آن جا که طبق قانون ترکیه اعتصاب به هر دلیلی، مگر آن که در فرایند چانه زنی دسته زنی پذیرفته شده باشد، ممنوع است؛ طبق این توافقات، هرگونه اقدام به اعتصاب در طی سه سال آتی و تا زمان دور دیگر مذاکرات دسته جمعی متوقف می شود.

حقوق ها در صنعت فلز بسیار پایین هستند. ۶۰ درصد از کارگران این صنعت، حداقل دستمزد را دریافت می کنند (کم تر از ۴۰۰ دلار) و به طور متوسط یک کارگر فلزکار کمی بالاتر از حداقل دستمزد که پایین تر از سطح فقر است دریافت می کند. آن چه کارفرمایان صنعت فلزکار تلاش به انجامش دارند، حفظ حقوق های پایین در صنعت فلز برای سه سال دیگر است. اعتصاب Birleşik Metal-İş بسیار اهمیت دارد، چرا که صنعت فلز سنتاً استانداردهای روابط صنعتی را در کلیۀ صنایع ترکیه تعیین می کند.

کارگران در صنعت فلز پیش از این نیز از شرایط موجود ناراضی بودند. رویکرد Türk Metal و Çelik-İş به خشم کارگران افزود. و Birleşik Metal-İş مجبور بود این پایه های خشمگین را در محاسبات لحاظ کند و پیش نویس های پیشنهادی اتحادیۀ MESS را نپذیرد.

کارگران فلزکار سنت مهمی در دامن زدن به اعتصابات بزرگ در برابر کارفرمایان و حکومت آن ها دارند که سابقه اش به دهۀ ۱۹۶۰ و به ویژه دهۀ ۱۹۷۰ می رسد. اعتصابات توده ای کارگران فلزکار با سازماندهی DİSK Maden-İş که پیشینۀ Birleşik Metal-İş فعلی است، در اواخر دهۀ ۱۹۷۰، بسیار مهم بودند به طوری که بورژوازی نهایتاً به کودتای نظامی ۱۹۸۰ دست زد. DİSK به دنبال کودتای نظامی بسته شد و تمامی کارگران پیشرو مورد آزار و اذیت رژیم فاشیستی قرار گرفتند.

انجمن همبستگی بین المللی کارگران (UİD-DER) به عنوان یک سازمان کارگری مبارز، از زمان مراحل مقدماتی اعتصاب در آن دخالتگری کرده است. تماس ها و جلسات پی در پی با کارگران از روزهای نخست بحث پیرامون چانه زنی دست جمعی، صورت گرفته است. سازماندهی کارگران از پایین از اهمیتی کلیدی برخوردار است، UİD-DER در تلاش بوده است که به کارگران برای تشکیل و حفظ سازمان های توده ای خود یاری رساند. با آغاز اعتصاب، فعالین UİD-DER روز و شب در صفوف اعتصابی حاضر بودند و در راهپیمایی ها شانه به شانۀ کارگران اعتصابی فلزکار قرار گرفتند. در «گبزه» نیز UİD-DER کارگران فلزکار را از هم Birleşik Metal-İş و هم دیگر اتحادیه های کارگری برای بحث پیرامون اعتصاب به منظور پیروزی آن گرد آورد. در نواحی مختلف کارگری نیز UİD-DER تلاش نمود با سازماندهی راهپیمایی هایی، توجه سایر کارگران و عموم مردم را به هدف کارگران فلزکار جلب کند. سایر گروه های سیاسی و فعالین کارگری که UİD-DER با آن ها ملاقات کرده و به اعتراض دعوت نموده بود، به این راهپیمایی ها پیوستند.

اکنون کارگران به مبارزۀ خود در درون کارخانه ها اساساً به شکل کُندکاری در تولید ادامه می دهند. در بیرون از کارخانه ها، اتحادیه، در همکاری با دیگر سازمان های کارگری، یک سلسله تظاهرات توده ای و راهپیمایی ها را در شهرهای مختلف اعلام کرد. برخی از آن ها برگزار گردیده و UİD-DER یکی از شرکت کنندگان در این آکسیون ها بود. تمامی این آکسیون ها مهم هستند، چرا که حفظ و زنده نگاه داشتن روحیۀ مبارزاتی کارگران فلزکار حیاتی است. سازماندهی پایه ها به عنوان عنصر کلیدی مبارزه باید صورت گیرد و زنده نگاه داشته شود. UİD-DER به سختی تلاش می کند به کارگران فلزکار در مبارزۀ آن ها یاری رساند. این اتحادیه با کارگران فلزکار در مبارزه شان به هر شکل ممکن اعلام همبستگی می نماید، فعالیت های متنوعی را برای بالا بردن آگاهی آن ها و زنده نگاه داشتن این شعله انجام می دهد، و به آن ها برای سازماندهی پایه هایشان یاری می رساند.

کارگران متحد، سرمایه را شکست خواهند داد!

نابود باد اتحادیۀ MESS!

زنده باد مبارزۀ کارگران فلزکار!

زنده باد همبستگی طبقاتی!

http://en.uidder.org/metal_strike_and_the_government_ban.htm

ترجمه فارسی: شبکه همبستگی کارگری (IWSN)

۲۱ بهمن ۱۳۹۳

آخرین اخبار

 • رسانه های بورژوازی ادعا می کنند که ویروس کرونا هیچ تبعیضی بین ثروتمندان و فقرا نمی گذارد. آنها این ایده را تبلیغ می کنند که همه گیری دارای طبیعت فوق طبقه ای است. برای این منظور ، آنها به عمد برخی از افراد مشهور را به عنوان افراد مبتلا به کوید نوزده...
 • ميادين خالی است ، خيابان ها ساکت هستند ... تصويری از متروک شدگی ، بزرگترين شهرهای جهان را تحت الشعاع قرار می دهد! در بسياری از کشورها شاهد اعلام وضعيت اضطراری هستيم. همراه با اعلاميه های "ما با ويروس کرونا در حال جنگ هستيم" آنها اعلام می کنند : "...
 • ما عمیقاً از شنیدن خبر غیرمنتظرۀ قتل شاهرخ زمانی، فعال کارگری سوسیالیست در روز ۱۳ سپتامبر در زندان رجایی شهر کرج به دست رژیم ایران متأسف شدیم. در این جا به خانواده و رفقای او تسلیت می گوییم و باری دیگر رژیم اسلامی ایران را که مستقیماً مسئول مرگ او...
 • روز ۲۹ ژانویه، هزاران نفر از کارگران فلزکار اعتصاب خود را علیه اتحادیۀ کارفرمایان MESS (اتحادیۀ صنعتگران فلزکار) آغاز نمودند. این اعتصاب را «اتحادیۀ کارگران متحد فلزکار» (Birleşik Metal-İş ) سازماندهی کرد که شاخۀ وابستۀ DİSK (کنفدراسیون اتحادیه های...
 • معلمان از طریق کانون صنفی خود جهت کسب بخشی از مطالبات خود و همچنین اعتراض به حقوق پایمال شده دانش آموزان و خانواده ها از طریق حمله خصوصی سازی به آموزش و بهداشت رایگان که کل جامعه بخصوص طبقه کارگر و زحمتکشان را هدف ستم و بهره کشی مضاعف قرار داده است...
 • بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری ایرانی و عضو کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و همچنین فعال حقوق کودک، در تاریخ سوم دسامبر اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. او به 5 سال زندان محکوم شده و از ژوئن سال 2010 به این سو در حبس بوده است. در تاریخ 3 دسامبر،...
 • کارگران، برادران و خواهران! ما کارگرانی هستیم که روز و شب با مشقت کار می کنیم، تمام ثروت ها را ما تولید می کنیم. همه چیز روی دستان خود ما بنا می شود. ما کسانی هستیم که آسمان خراش ها را بالا می بریم، تونل ها را باز می کنیم، و سینۀ معادن زغال را می...
 • همانطور که مستحضر هستید اعتصاب کارگران معدن سنگ اهن بافق وارد فاز جدیدی از مبارزه شده است ودر روزهای گذشته کارفرما و حامیان سرمایه در معدن سنگ اهن بافق یک بار دیگر با دسیسه چینی ،پرونده سازی ،تهدید وصادر کردن قرار بازداشت دهها نفر از کارگران معترض...
 • ما کارگران و نمایندگان کارگری که هم اکنون به دلیل فعالیت های کارگری و اقدام در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری توسط جمهوری اسلامی دستگیر و به دنبال اتهامات ساختگی و ضد کارگری زندانی شده ایم می دانیم که حکومت های سرمایه داری در تمامی جهان علیه...
 • در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری برزیل کارگران مبارز و آگاه اعتصاب کننده در برزیل، اتحادیه¬های کارگری متعهد و مسئول به جنبش کارگری در برزیل سندیکاهای رشته های آموزش، بهداشت، زمین¬های کشاورزی و خانه
 • روز سیزدهم ماه مه، نظام استثمار و بهره کشی سرمایه داری، جان قریب به 300 کارگر معدن زغال سنگ را گرفت و نام آن را «حادثۀ» سوما، شهری در غرب ترکیه، گذاشت. امروز هنوز تعداد نامعلومی از کارگران در زیر آوار به دام افتاده اند. این کشتار، بزرگترین «حادثۀ...
 • کارگران و مردم آزادیخواه ترکیه، وقتی خبر کشته شدن معدنچیان سوما در استان مانیسا را بر اثر انفجار معدن سوما در تاریخ 13/5/2014 شنیدیم با دل و جان منقلب شده، گریستیم ، یکبار دیگر سرمایه داران جان صدها کارگر ( تا کنون 300 نفر) را گرفتند.
 • در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ زندانیان سیاسی و کارگری بند ۳۵۰ اوین به طور ددمنشانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها یکی از جنایت‌کاران اصلی نیز اراجیفی در جهت تکذیب ضرب و شتم زندانیان که به هیچ عنوان پنهان کردنی نیست...