Navigation

پاسخ عظیم به فراخوان «انجمن همبستگی بین المللی کارگران»! همبستگی با طبقۀ کارگر ایران رو به رشد است! (۳)

کمپین انجمن همبستگی بین المللی کارگران (UID-DER) با عنوان «سرکوب طبقۀ کارگر ایران را متوقف کنید!» توجه قابل ملاحظه ای را به سوی خود جلب کرده است. این کمپین نه تنها از سوی کارگران، که هم چنین از طرف رهبران و مقامات اتحادیه های کارگری، روشنفکران، هنرمندان، دانش پژوهان، نمایندگان احزاب و انجمن های همسو با منافع کارگران، حمایت می شود.

افراد و سازمان های مذکور، توجه خود به مسألۀ سرکوب کارگران در ایران را با امضا کردن طومار اعتراضی پیش رو به معرض نمایش می گذارند. به واسطۀ این کمپین ما تلاش داریم تا کارگران، اتحادیه های کارگری، روشنفکران و هنرمندان را در جریان سرکوب طبقۀ کارگر ایران و ممنوعیت فعالیت های سندیکایی در این کشور قرار دهیم. ما از نبود حق تشکل و اعتصاب در ایران، نقض حقوق و آزادی های پایه ای، زندانی شدن رهبران کارگری نظیر منصور اسالو و رضا شهابی، و حتی اعدام تعدادی از رهبران کارگری به دست رژیم ایران صحبت می کنیم. ما تلاش داریم تا از این طریق، همبستگی بین المللی کارگران را جلب و تقویت کنیم.

انجمن ما، با عنوان UID-DER، ضمن حمایت از وحدت و همبستگی بین المللی طبقۀ کارگر و مخالف با حملاتی که دستاوردهای طبقۀ کارگر را نشانه می رود، برای کسب حقوق جدید نیز مبارزه می کند. کمپین ما در مبارزه با تلاش های صورت گرفته برای دست اندازی به حق سنوات خدمت کارگران ]در ترکیه[، وارد عمل شد و پس از تماس با صدها هزار نفر از زحمتکشان، قریب به 60 هزار امضا جمع آوری نمود.

پیوند UID-DER با توده های کارگر، خود را در قالب همبستگی بین المللی نیز آشکار می سازد. انجمن همبستگی بین المللی کارگران با ادارۀ بخش ترکی کمپینی که اتحادیه های کارگری ژاپن با هدف تعطیل نمودن تمامی تأسیسات انرژی هسته ای در جهان ایجاد کرده بودند، توانست تا با ده ها هزار نفر از مردم ارتباط بگیرد. در این کمپین، ضمن افشای سرمایه داری، علت خواست تعطیلی تأسیسات هسته ای نیز به کارگران توضیح داده می شد. کمپین همبستگی ما در اعتراض به سرکوب و آزار طبقۀ کارگر ایران نیز با توجه روزافزونی رو به رو گردیده است؛ صرف نظر از اتحادیه های کارگری، روشنفکران، هنرمندان و کارگران در فهرست زیر، ما عمیقاً از تمامی برادران و خوهران خود در طبقۀ کارگر که با امضا کردن طومار اعتراضی به کمپین پیوستند و همبستگی خود را نسبت به طبقۀ کارگر ایران ابراز داشتند، قدردانی می کنیم.


Nimet TANRIKULU- فعال "ابتکار عمل زنان برای صلح"

Alev ŞAHİN- عضو کمیته اجرایی حزب دموکراسی سوسیالیستی (SDP)، شاخۀ استانبول

İlke ACAR- سرپرست شاخۀ استانبول “حزب جنبش زحمتکشان" (EHP)

Murat DENİZKURDU- دبیر کل اتحادیۀ کارگران بخش بانکداری (Bank-Sen)

İbrahim DUMAN- معاون سرپرست “انجمن اهالی شهر کورِجیک“

Erol KAMBEROĞLU- عضو کمیتۀ اجرایی Genel-İş

Devrim DUMAN- از فعالین اتحادیۀ کارگران وسایل نقلیۀ موتوری (TÜMTİS)

F. İlhami ŞAHİN- سرپرست شاخۀ استانبول اتحادیۀ بازنشستگان (Emekli-Sen) از کنفدراسیون اتحادیه های کارگران انقلابی (DİSK)

Ali ÖZYURT- پزشک

Özlem ÖZKAN- استادیار در دانشگاه کجائیلی

Abdurrahman SAYGILI- استادیار در دانشکدۀ حقوق دانشگاه آنکارا

Örgen UĞURLU- استادیار در دانشکدۀ اقتصاد و علوم مدیریتی، دانشگاه کجائیلی

Ersin KARAGÖZ- پزشک

Çiğdem ÇAĞLAYAN- استادیار دپارتمان بهداشت و درمان عمومی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه کجائیلی

Mehmet TÜRKAN- دانش پژوه دانشگاه کجائیلی

Arzu ERKAN- خبرنگار Hayat Tv

Rıfat AKÇABOL- پزوهشگر بازنشسته

Zümrüt SEVİNÇ- روانشناس

Emel YUVAYAPAN- دستیار تحقیق

Kağan GÜNAL- پزشک بیمارستان خصوصی کوناک (Konak)

Eren KORKMAZ- مسئول تدارکات و سازماندهی Deri-İş

Selda ÖZTÜRK- نوازنده گروه موسیقی “ Kardeş Türküler”

Nesrin ALGAN- پروفسور از دانشکدۀ علوم سیاسی دانشگاه آنکارا

E. Yasemin ÖZDEK- پروفسور در دانشگاه کجائیلی

Azad SAĞNIÇ- معاون رئیس حزب حقوق و آزادی ها (Hak-Par)

Necla AKGÖKÇE- اتحادیۀ کارگران بخش بنزین و پتروشیمی (Petrol-İş)، سردبیر مجلۀ زنان

Hasan GÜLÜM- سرپرست شعبۀ 2 از “اتحادیۀ کارگران شهرداری ها و بخش خدمات عمومی” (Belediye-İş)

Binali TAY- سرپرست شعبۀ توزلا از اتحادیۀ کارگران چرم سازی (Deri-İş)

Mahmut ŞENGÜL- سرپرست شعبۀ یک از اتحادیۀ عمومی کارگران ترکیه (Genel-İş)

Levent DİNÇER- سرپرست شعبۀ استامبولِ “اتحادیۀ کارگران صنعت چاپ، رسانه، طراحی گرافیکی و بسته بندی“ (Basın-İş)

Ersin TÜRKMEN- سرپرست شعبۀ یک اتحادیۀ کارگران وسایل نقلیۀ موتوری (TÜMTİS)

Mustafa KARATAŞ- سرپرست شعبۀ کجائیلی اتحادیۀ کارگران صنعت نساجی و پوشاک (Teksif)

Bekir TANRIKULU- سرپرست شعبۀ کجائیلی از اتحادیۀ کارگران سلولوز و کاغذ ترکیه (Selüloz-İş)

Süleyman AKYÜZ- سرپرست شعبۀ گبزه از اتحادیۀ Petrol-İş

Mehmet BOĞA- سرپرست شعبۀ گبزه از اتحادیۀ کارگران صنعت شیشه، سیمان، سرامیک و خاک ترکیه (Kristal-İş)

Osman AYSAN- سرپرست شعبۀ گبزه از اتحادیۀ کارگران صنعت بنزین، شیمی و لاستیک ترکیه (Lastik-İş)

Necmettin AYDIN- سرپرست شعبۀ گبزه از اتحادیۀ کارگران فلزکار متحد (BMİS)

Hüseyin ÖVER- سرپرست شعبۀ استامبول اتحادیۀ کارگران صنایع نظامی ترکیه (Harb-İş)

Rabia Özkaraca ÖVER- سرپرست شعبۀ پنج از اتحادیۀ کارگران ادارات، تعاونی ها و بخش بازرگانی (Tez-Koop-İş)

Erdal ŞAHİN- سرپرست شعبۀ یک اتحادیۀ Tez-Koop-İş

Vedat KÜÇÜK- سرپرست شعبۀ کجائیلی از اتحادیۀ Genel-İş

Erdal KOPAL- سرپرست شعبۀ گبزه از اتحادیۀ کارگران انقلابی حمل و نقل جاده ای ترکیه (Nakliyat-İş)

Bayram Yilmaz- سرپرست انجمن همبستگی بین المللی کارگران (UID-DER)

Ertuğrul KÜRKÇÜ- نماینده پارلمان، حزب صلح و دموکراسی (BDP)

Levent TÜZEL- نماینده پارلمان، کنگرۀ دموکرتیک مردم (HDK)

Atilay AYÇİN- سرپرست اتحادیۀ کارگران صنایع هوایی ترکیه (Hava-İş)

Eyüp KAPLAN- خزانه دار اتحادیۀ کارگران صنایع هوایی ترکیه

Gürel YILMAZ- دبیرکل اتحادیۀ کارگران وسایل نقلیۀ موتوری (TÜMTİS)

Seyfi EREZ: خزانه دار اتحادیۀ کارگران وسایل نقلیۀ موتوری (TÜMTİS)

Celalettin CAN- سخنگوی کمیتۀ حقیقت یاب کودتای 1980 (78’liler Girişimi Sözcüsü)

Selma GÜRKAN- حزب کارگر (EMEP)، سخنگو

Nazım ALPMAN- روزنامه نگار و شاعر

Banu GÜVEN- روزنامه نگار

Feryal ÖNEY- موسیقی دان، خوانندۀ اصلی گروه موسیقی “Kardeş Türküler”

Erkan ASLAN: فعال اجتماعی، مهندس شیمی

Carol BRUCE- از فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران صنایع شیمیایی، انرژی، معدن و سایر (ICEM)

Erol KIZILELMA- سرپرست بنیاد سوسیال دموکراسی (SODEVA)

Onur HAMZAOĞLU- سرپرست دپارتمان بهداشت و درمان عمومی از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه کُجائیلی (Kocaeli)

Özgür MÜFTÜOĞLU- استادیار در دانشگاه مرمره (Marmara)

Cem TERZİ- پروفسور از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül)

İzge GÜNAY- پروفسور از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül)

Cengiz ERÇİN- پروفسور از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه کجائیلی

Ümit BİÇER- پروفسور از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه کجائیلی

Kuvvet LORDOĞLU- پروفسور از دپارتمان اقتصاد کار، دانشگاه مرمره

Fatma GÖK- دانشگاه بغازیچی

Işın Ünal ÇEVİK- پروفسور از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه اوفوک (Ufuk)

18 مارس 2012

آخرین اخبار

 • رسانه های بورژوازی ادعا می کنند که ویروس کرونا هیچ تبعیضی بین ثروتمندان و فقرا نمی گذارد. آنها این ایده را تبلیغ می کنند که همه گیری دارای طبیعت فوق طبقه ای است. برای این منظور ، آنها به عمد برخی از افراد مشهور را به عنوان افراد مبتلا به کوید نوزده...
 • ميادين خالی است ، خيابان ها ساکت هستند ... تصويری از متروک شدگی ، بزرگترين شهرهای جهان را تحت الشعاع قرار می دهد! در بسياری از کشورها شاهد اعلام وضعيت اضطراری هستيم. همراه با اعلاميه های "ما با ويروس کرونا در حال جنگ هستيم" آنها اعلام می کنند : "...
 • ما عمیقاً از شنیدن خبر غیرمنتظرۀ قتل شاهرخ زمانی، فعال کارگری سوسیالیست در روز ۱۳ سپتامبر در زندان رجایی شهر کرج به دست رژیم ایران متأسف شدیم. در این جا به خانواده و رفقای او تسلیت می گوییم و باری دیگر رژیم اسلامی ایران را که مستقیماً مسئول مرگ او...
 • روز ۲۹ ژانویه، هزاران نفر از کارگران فلزکار اعتصاب خود را علیه اتحادیۀ کارفرمایان MESS (اتحادیۀ صنعتگران فلزکار) آغاز نمودند. این اعتصاب را «اتحادیۀ کارگران متحد فلزکار» (Birleşik Metal-İş ) سازماندهی کرد که شاخۀ وابستۀ DİSK (کنفدراسیون اتحادیه های...
 • معلمان از طریق کانون صنفی خود جهت کسب بخشی از مطالبات خود و همچنین اعتراض به حقوق پایمال شده دانش آموزان و خانواده ها از طریق حمله خصوصی سازی به آموزش و بهداشت رایگان که کل جامعه بخصوص طبقه کارگر و زحمتکشان را هدف ستم و بهره کشی مضاعف قرار داده است...
 • بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری ایرانی و عضو کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و همچنین فعال حقوق کودک، در تاریخ سوم دسامبر اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. او به 5 سال زندان محکوم شده و از ژوئن سال 2010 به این سو در حبس بوده است. در تاریخ 3 دسامبر،...
 • کارگران، برادران و خواهران! ما کارگرانی هستیم که روز و شب با مشقت کار می کنیم، تمام ثروت ها را ما تولید می کنیم. همه چیز روی دستان خود ما بنا می شود. ما کسانی هستیم که آسمان خراش ها را بالا می بریم، تونل ها را باز می کنیم، و سینۀ معادن زغال را می...
 • همانطور که مستحضر هستید اعتصاب کارگران معدن سنگ اهن بافق وارد فاز جدیدی از مبارزه شده است ودر روزهای گذشته کارفرما و حامیان سرمایه در معدن سنگ اهن بافق یک بار دیگر با دسیسه چینی ،پرونده سازی ،تهدید وصادر کردن قرار بازداشت دهها نفر از کارگران معترض...
 • ما کارگران و نمایندگان کارگری که هم اکنون به دلیل فعالیت های کارگری و اقدام در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری توسط جمهوری اسلامی دستگیر و به دنبال اتهامات ساختگی و ضد کارگری زندانی شده ایم می دانیم که حکومت های سرمایه داری در تمامی جهان علیه...
 • در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری برزیل کارگران مبارز و آگاه اعتصاب کننده در برزیل، اتحادیه¬های کارگری متعهد و مسئول به جنبش کارگری در برزیل سندیکاهای رشته های آموزش، بهداشت، زمین¬های کشاورزی و خانه
 • روز سیزدهم ماه مه، نظام استثمار و بهره کشی سرمایه داری، جان قریب به 300 کارگر معدن زغال سنگ را گرفت و نام آن را «حادثۀ» سوما، شهری در غرب ترکیه، گذاشت. امروز هنوز تعداد نامعلومی از کارگران در زیر آوار به دام افتاده اند. این کشتار، بزرگترین «حادثۀ...
 • کارگران و مردم آزادیخواه ترکیه، وقتی خبر کشته شدن معدنچیان سوما در استان مانیسا را بر اثر انفجار معدن سوما در تاریخ 13/5/2014 شنیدیم با دل و جان منقلب شده، گریستیم ، یکبار دیگر سرمایه داران جان صدها کارگر ( تا کنون 300 نفر) را گرفتند.
 • در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ زندانیان سیاسی و کارگری بند ۳۵۰ اوین به طور ددمنشانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها یکی از جنایت‌کاران اصلی نیز اراجیفی در جهت تکذیب ضرب و شتم زندانیان که به هیچ عنوان پنهان کردنی نیست...